juni 6, 2018

Privatlivspolitik

Juni 2018

Foreningen Frivillig Åben Dialog Netværk dataansvar

Vi har hos Foreningen Frivillig Åben Dialog Netværk udarbejdet en privatlivspolitik, der skal sørge for at du er sikker på hvordan dine personlige oplysninger bliver behandlet af os i det daglige.

Gennemgående for vores persondatapolitik er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og vi sletter dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige. Vi behandler kun de oplysninger vi får angivet fra dig.

Vi giver aldrig dine personoplysninger videre til anden part.

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan disse oplysninger behandles. Samtidig har du ret til at få rettet i dine oplysninger, så vores oplysninger om dig er korrekte. Det er derfor vigtigt at vi får besked ved ændringer i eksempelvis kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kontakt: Rita Skovhus Christensen
Telefonnummer: 93946404
Mail: rita@åbendialogforening.dk / mail@åbendialogforening.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger på frivillige åben dialog medlemmer:

Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, kontingentindbetaling

2) Deltageroplysninger:

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer,
Antal samtaler,
Antal personer i netværk

3) Andre frivillige:

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi registrerer kun oplysninger vi får direkte fra dig. Hvis der er en anden person der har henvendt sig på dine vegne til foreningen, skal du give vedkommende skriftligt eller mundtligt samtykke til at vi må få dine kontaktoplysninger for at vi kan kontakte dig. Vi registrerer kun dine kontaktoplysninger, hvis du giver samtykke til det.

Supervision

Vi afholder supervision på vores samtaler med borgere. Vi bruger supervisionen til altid at blive bedre til samtalerne. I supervisionen og i alle andre forhold anonymiseres du som person. I supervisionen bruger vi aldrig personlige og private oplysninger. Det vil sige dit navn, kontaktoplysninger, køn og alder og andre kendetegn der vil kunne identificere dig som person, vil ikke blive brugt.

Foreningens Frivillig Åben Dialog Netværk’s formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

  • Behandling efter lovkrav
  • Behandling med samtykke
  • Koordinering af åben dialog samtaler

Formålene:

1) Formål med behandling af Åben dialog medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, administration af din relation til os, håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v.(opfyldelse af kontrakt)

Til at komme i kontakt med medlemmer, fx til at udføre undersøgelser, lave statistik eller andet, med henblik på servicering af medlemmer og udvikling og forbedring af vores arbejde (legitime interesser). Som led i Foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af samtaler (legitime interesser)

2) Formål med behandling af Åben dialog deltageroplysninger:

Statistik og evaluering af vores arbejde. Som led i Foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af samtaler (legitime interesser)

3) Formål med behandling af oplysninger om andre frivillige medlemmer:

At kunne kontakte den enkelte frivillige vedrørende relevante arrangementer, samtaler, undersøgelser og evaluering (legitime interesser)

Samtykke

Som frivillig åben dialog medlem, åben dialog deltager eller anden frivillig medlem har vi brug for dit samtykke for at kunne registrere dine kontaktoplysninger. Dette er primært for at kunne planlægge og koordinere åben dialogsamtaler.

Åben dialog deltagers netværk registreres kun ved samtykke og hvis det anses for nødvendigt for gennemførelse af samtaler. Antallet af åben dialog deltagers netværk og samtaler registreres i en database.

Det er frivilligt, om du vil give samtykke til at vi må opbevare dine kontaktoplysninger, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til anden part.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og forsvarligt fra medlemskabets begyndelse og i en periode fra medlemskabets ophør. Dette sker i overensstemmelse med følgende kriterier:

Åben dialog medlemmer:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger sikkert og forsvarligt i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af Foreningen Frivillig Åben Dialog Netværk

Deltagere i Åben dialog samtaler:

Af administrative og statistiske hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger sikkert og forsvarligt i op til 1 år efter din deltagelse.

Vi registrerer kun dit netværks kontaktoplysninger ved samtykke og hvis det anses for nødvendigt for gennemførelse af samtalerne. Kontaktoplysninger på dit netværk opbevares i op til 1 år efter deltagelse.

Andre frivillige:

Af administrative, praktiske og statistiske hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger, sikkert og forsvarligt i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted www.åbendialogforening.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.